Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање активности удружења градјана у 2022. години.

Конкурс удружења
Листа чланова удружења
Модел етичког кодекса
Модел изјаве дупло финансирање
Модел изјаве сукоб интереса
Правилник удружења 2022
Пријавни образац удружења 2022

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр.51/2009, 99/2011-др. закон и 44/2018- др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“,бр. 16/2018), члана 6. став 2. алинеја 2. Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, („Службени лист Града Сремска Митровица“, број: 3/2013, 7/2013, 9/2013 и 1/2017 ), Програма пословања „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица за 2022. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 2/2022 ), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Сремска Митровица за 2022. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 7/2022 ) и члана 4. Правилника о додели бесповратних средстава за реализацију активности удружења грађана у 2022. години на територији града Сремска Митровица, директор Агенције за рурални развој града Сремска Митровица, расписује:

К О Н К У Р С
за доделу бесповратних средстава за финансирање активности
удружења грађана у 2022. години

1.ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за финансирање реализације програмских активности и побољшање услова рада удружења грађана са територије Града Сремска Митровица, а који спроводи Агенција за рурални развој града Сремска Митровица доо Сремска Митровица (у даљем тексту: Агенција).

 1. УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПО КОНКУРСУ

Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу (који је предвиђен за ове намене) је 1.000.000,00 динара.

 1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право на коришћење бесповратних средстава имају удружења грађана са седиштем на територији Града Сремска Митровица, која обављају делатност у вези са руралним развојем, односно унапређењем пољопривредне производње.

 1. НАМЕНА ПОДСТИЦАЈА

Средства која се додељују по овом Конкурсу могу се користити за реализацију програмских активности (пројеката) удружења грађана чија реализација утиче на развој локалне руралне економије кроз унапређење примарне пољопривредне производње, прерађивачке делатности и осталих елемената политике руралног развоја, и то за плаћање:

 1. Трошкова закупа простора удружења,
 2. Трошкова комуникација (коришћења телефона и интернета),
 3. Трошкова канцеларијског материјала,
 4. Путних трошкова,
 5. Трошкова ангажовања лица у предложеним активностима,
 6. Трошкова ангажовања преводилаца,
 7. Трошкова закупа сале,
 8. Трошкова набавке опреме за удружење
 9. Трошкова израде софтвера и веб сајта удружења,
 10. Трошкова издавања, штампања и дистрибуције часописа,
 11. Трошкова штампања рекламног материјала,
 12. Трошкова одржавања ТВ емисија,
 13. Трошкова учешћа на сајмовима,
 14. Трошкова организовања манифестације пољопривредног карактера.

Програмска активност нарочито мора да садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС

– ¬читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и печатом подносиоца захтева;
– списак чланова удружења оверен од стране законског заступника удружења, са наведеним именом, презименом, адресом и местом пребивалишта чланова;
– ¬план активности удружења за 2022. годину усвојен од стране надлежног органа удружења;
– ¬детаљан буџет плана активности за 2022. годину;
– ¬фотокопија Решења о упису у Регистар удружења (уколико је удружење већ користило средства Агенције није потребно да уз конкурсну документацију приложи ово решење);
– ¬фотокопија потврде о пореском идентификационом броју (уколико је удружење већ користило средства Агенције није потребно да уз конкурсну документацију приложи ову потврду);
– ¬фотокопија картона депонованих потписа;
– ¬потврда Пореске управе да је подносилац захтева измирио пореске и друге јавне дажбине за 2021. годину;
– ¬фотокопија Статута удружења грађана (уколико је удружење већ користило средства Агенције није потребно да уз конкурсну документацију приложи Статут);
– изјава подносиоца пријаве да по истом основу није остварио подстицаје код другог даваоца средстава, односно да иста намена средстава није предмет другог поступка коришћења подстицаја;
– изјава подносиоца пријаве о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

 1. ДОДЕЛА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

– Разматрање приспелих пријава и испуњености услова предвиђених конкурсом вршиће Комисија коју именује Директор;
– Критеријуми за оцену пријава (елементи и начин бодовања) утврђени су Правилником о додели бесповратних средстава за финансирање активности удружења грађана у 2022. години;
– Коначну Одлуку о додели средстава доноси Директор;
– Права и обавезе између „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица и Корисника биће регулисана Уговором;
– Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа;
– Конкурсна документација се не враћа подносиоцу;
– Подносилац може поднети само једну пријаву;
– Неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање;
– Рок за реализацију активности је до 20.12.2022. године.

 1. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву са потребном документацијом доставити У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица, са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2022. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“ или ЛИЧНО у просторије „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, у згради ДДОР-а, први спрат, канцеларија бр. 20, ул. Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица.

Додатне информације у вези конкурса могу се добити у просторијама Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица или путем телефона 022/610-573.

Пријаве на конкурс се подносе до 29.07.2022. године

Текст конкурса, смернице и образац пријаве могу се преузети на интернет страници Агенције www.аррсм.рс или у просторијама Агенције.

директор Душица Павловић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *